Bangladesh Export Import Company Ltd.

Mr.Prakash Kanti Das
Plot-19, Road-35, Gulshan-2, Dhaka-1212
8815559, 01711522098
prakash@bol-online.com