Skylink ISP Ltd.

Md.Al-Mamun Sarker
10/9, Ranibazar, Ghoramara, Rajshahi
0721-771960, 01751876906, 01827397151
mamun_mamun201@yahoo.com