Telnet Communication Ltd.

Mr.Saiful Arifin Khaled
8-9 floor, House-39, Sonargaon Janopath Road, Sec-07,
Uttara, Dhaka-1230

7914960-4, 01711561760
info@telnet.com.bd